Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết \"EVN và các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm việc cột điện gãy đổ hàng loạt...\" sau 15 giây